THÔNG TIN ĐẶT BÀN ONLINE
(Vui lòng đặt bàn trước giờ dùng bữa ít nhất 1 tiếng, thời gian đặt bàn trong ngày hôm nay cho tới 10 ngày tiếp theo)